Algemene voorwaarden Enter Boost

 1. Wij zijn transparant – Enter Boost hecht waarde aan transparantie, ook in onze voorwaarden. Onze voorwaarden zijn van toepassing op onze offertes en overeenkomsten. Daarom maakt Enter Boost geen gebruik van ‘kleine lettertjes’, maar noemen we onze voorwaarden duidelijk en volledig in iedere offerte of overeenkomst. Enter Boost behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

 2. U betaalt voor onze producten en diensten – Als licentienemer bent u een vergoeding verschuldigd vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. Wijzigingen in de licentie zullen naar rato worden gefactureerd vanaf het moment van verwerking van de bestelling. Enter Boost kan haar tarieven jaarlijks aanpassen. Licentienemer zal hier minimaal één maand voorafgaand over worden geïnformeerd. Licentienemer heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand indien de verhoging hoger uitvalt dan de jaarlijkse indexering conform CPI (Consumentenprijsindex). Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen vinden automatische incasso’s of betaling via creditcard maandelijks plaats. Voor zover een automatische incasso niet mogelijk is, dient het gefactureerde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien licentienemer verschuldigde vergoedingen niet (tijdig) betaalt zal Enter Boost licentienemer daarvan op de hoogte stellen waarbij Enter Boost zich het recht voorbehoudt om de functionaliteit te beperken of toegang tot de software te blokkeren. Enter Boost verleent geen support aan licentienemers. Support afspraken dient licentienemer zelfstandig met een dealer te maken.
 1. Wij hebben een overeenkomst – Nadat de overeenkomst is getekend en u als licentienemer voldoet aan de gestelde voorwaarden is de overeenkomst definitief. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar, tenzij wij uitdrukkelijk anders met u zijn overeengekomen. Na afloop van de looptijd wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een opeenvolgende periode van één maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijke worden opgezegd tegen het einde van een lopende periode met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Tussentijdse opzegging is uitgesloten. Bij beëindiging van de overeenkomst mag u als licentienemer tot op de laatste dag van de overeenkomst een backup van de database opvragen. Enter Boost zal deze tegen een vergoeding bij u afleveren. Na beëindiging zal u als licentienemer onmiddellijk en blijvend het gebruik van de software staken en geen toegang meer hebben tot de software en zijn gegevens. U geeft bij beëindiging toestemming om de omgeving(en) van licentienemer (databases, opslag, servers, etc.) direct na afloop van de overeenkomst, dan wel uiterlijk binnen 12 maanden daarna, te verwijderen.
 1. U gebruikt onze software – Gedurende de looptijd van de overeenkomst verleent Enter Boost aan u als licentienemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de software te gebruiken voor uw eigen interne bedrijfsvoering. U bent als licentienemer gerechtigd gebruik te maken voor het aantal gebruikers, databases en modules zoals in de overeenkomst opgenomen. U erkent en stemt ermee in dat de software componenten en diensten van derden kan bevatten. Alle rechten m.b.t. het intellectuele eigendom van de website, software en documentatie zijn het exclusieve eigendom van Enter Boost en/of diens licentiegever(s) Het is niet toegestaan het intellectueel eigendom onherkenbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen. Indien specifiek overeengekomen is het mogelijk op kosten van de licentienemer de broncode van de software bij een onafhankelijke derde in bewaring te geven (‘escrow’). In geval van nader te omschrijven calamiteiten stelt dit u als licentienemer in staat om de broncode voor eigen gebruik aan te wenden. Na beschikbaarheidstelling van de broncode draagt Enter Boost geen enkele verantwoording meer.

 2. U draagt eigen verantwoordelijkheid – Enter Boost is niet verantwoordelijk voor de login gegevens van gebruikers. Alle handelingen van gebruikers zijn voor rekening en risico van u als licentienemer. U staat er voor in dat gebruikers op een verantwoordelijke wijze zullen omgaan met hun toegang tot de software en de daaruit verkregen informatie. U bent onvoorwaardelijk eindverantwoordelijk voor alle informatie die de gebruikers in de software toevoegen of wijzigen. Het is niet toegestaan de software te gebruiken voor enig illegaal of onwettig doel. Het is verboden toegang (proberen) te krijgen tot welk deel dan ook van de software en/of dienst waartoe u niet gemachtigd bent, behoudens gegevens die door u zijn ingevoerd samen met gegevens die Enter Boost publiek beschikbaar heeft gesteld. Elke andere vorm van integratie anders dan via de product API (Application Programming Interface) is niet toegestaan. U zal excessieve belasting van geheugen, netwerk, schijf en opslagcapaciteit beperken zodat andere licentienemers hier geen hinder van ondervinden. U bent verantwoordelijk voor het functioneren van uw eigen hard- en software benodigd voor het gebruik van de software waarbij de apparatuur voldoet aan de gestelde systeemeisen. U erkent en stemt ermee in dat het privacy-beleid (www.enterboost.com/privacy-policy/) van Enter Boost van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming). U bent de verantwoordelijke en Enter Boost is de verwerker. U garandeert dat u persoonsgegevens zal opslaan, gebruiken en verwerken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes. Enter Boost is niet verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens door dealers. Afspraken hierover als bedoeld in de AVG dient licentienemer zelfstandig met dealer te maken.
 1. Wij hebben een verantwoordelijkheid – Enter Boost zal doen wat commercieel redelijk is om optimale beschikbaarheid van de software te garanderen. Enter Boost maakt gebruik van hulppersonen zoals Microsoft Azure; tekortkomingen van hulppersonen en de gevolgen daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst vallen buiten de verantwoordelijkheid van Enter Boost. Een Service Level Agreement is niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Het is Enter Boost toegestaan de toegang tot de software (tijdelijk) te blokkeren, te beperken of uit te schakelen in geval van:
  * Preventief of regulier onderhouds- of update werkzaamheden
  * Werkelijke of vermoede beveiligingsinbreuk
  * Een ander noodgeval

 2. Wij kunnen niet alles voorkomen – Licentienemer erkent en aanvaardt dat de software nooit perfect en vrij van onvolkomenheden kan zijn of 100% functioneert en dat niet alle onvolkomenheden kunnen of zullen worden hersteld. Enter Boost is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk functioneren van de software, tenzij dit het gevolg is van opzet of grove schuld van Enter Boost of haar leidinggevenden. Indien Enter Boost aansprakelijk is, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en niet voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of geleden verlies, gemiste besparingen, schade als gevolg van bedrijfsstilstand, schade als gevolg van verminking of verlies van data en kosten om verlies van data te voorkomen, te beperken en/of te herstellen.
 1. Wij zijn verzekerd – Enter Boost heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids- verzekering. Indien, om welke reden ook, wij geen beroep kunnen doen op de beperking van aansprakelijkheid of als onze verzekeraar zonder de aansprakelijkheidsbeperking een hoger schadebedrag vergoedt, is de aansprakelijkheid van Enter Boost beperkt tot het bedrag wat in dat geval door haar beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Indien Enter Boost schadeplichtig is en de schade niet of slechts deels door haar verzekering wordt gedekt en vergoedt, zal in geen geval de totale door Enter Boost te betalen schadevergoeding meer bedragen dan € 10.000,-.
 1. We kunnen elkaar vertrouwen – Bij de uitvoering van de werkzaamheden verkrijgt Enter Boost mogelijk toegang tot persoonsgegevens (als bedoeld in de AVG- Algemene Verordening Gegevensbescherming). Indien Enter Boost persoonsgegevens verwerkt, zal Enter Boost daarmee te allen tijde vertrouwelijk omgaan. Enter Boost zal door haar ter verwerking aangeboden persoonsgegevens geheimhouden, waartoe Enter Boost ook geheimhoudingsbedingen met haar medewerkers is overeengekomen.
Scroll naar boven