Algemene voorwaarden Enter Boost

 1. Wij zijn transparant – Mannen van Waarde hecht waarde aan transparantie, ook in onze voorwaarden. Onze voorwaarden zijn van toepassing op onze offertes en overeenkomsten. Daarom maakt Mannen van Waarde geen gebruik van ‘kleine lettertjes’, maar noemen we onze voorwaarden duidelijk en volledig in iedere offerte of overeenkomst. Mannen van Waarde behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

 2. U betaalt voor onze producten en diensten –Als klant bent u een vergoeding verschuldigd vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. Aanvullende bestellingen voor het product zullen naar rato worden gefactureerd vanaf het moment van verwerking van de bestelling. Mannen van Waarde kan haar tarieven maandelijks aanpassen. Afnemer zal hier minimaal één maand voorafgaand over worden geïnformeerd. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen vinden automatische incasso’s maandelijks plaats. Voor zover een automatische incasso niet mogelijk is, dient het gefactureerde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien afnemer verschuldigde vergoedingen niet (tijdig) betaalt zal Mannen van Waarde afnemer daarvan op de hoogte stellen waarbij Mannen van Waarde zich het recht voorbehoudt om de functionaliteit te beperken of toegang tot de webapplicatie te blokkeren. Consultancydiensten zoals implementatiewerkzaamheden en het naar wens van de afnemer aanpassen van de software zullen apart gefactureerd worden op nacalculatie conform het consultancytarief.
 1. Wij hebben een overeenkomst – Nadat de overeenkomst is getekend en u als klant voldoet aan de gestelde voorwaarden is de overeenkomst definitief. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één maand, tenzij wij uitdrukkelijk anders met u zijn overeengekomen. Na afloop van de looptijd wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een opeenvolgende periode van één maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De overeenkomst kan uitsluitend worden opgezegd door een schriftelijke aankondiging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij beëindiging van de overeenkomst mag u als klant tot op de laatste dag van de overeenkomst een backup van de database opvragen. Mannen van Waarde zal deze tegen een vergoeding bij u afleveren. Na beëindiging zal u als klant onmiddellijk en blijvend het gebruik van de webapplicatie staken en geen toegang meer hebben tot de webapplicatie en zijn gegevens. U geeft bij beëindiging toestemming om de database van afnemer direct na afloop van de overeenkomst danwel uiterlijk 12 maanden na beëindiging te vernietigen.
 1. U gebruikt onze software – Gedurende de looptijd van de overeenkomst verleent Mannen van Waarde aan u als klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de webapplicatie te gebruiken voor uw eigen interne bedrijfsvoering. U bent als klant gerechtigd gebruik te maken voor het aantal gebruikers, databases en modules zoals in de overeenkomst opgenomen. U erkent en stemt ermee in dat de webapplicatie componenten en diensten van derden kan bevatten. Alle rechten m.b.t. het intellectuele eigendom van de website, webapplicatie en documentatie zijn het exclusieve eigendom van Mannen van Waarde. Het is niet toegestaan het intellectueel eigendom onherkenbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.Indien specifiek overeengekomen is het mogelijk op kosten van de opdrachtgever de broncode van de webapplicatie bij een onafhankelijke derde in bewaring te geven (‘escrow’). In geval van nader te omschrijven calamiteiten stelt dit u als klant in staat om de broncode voor eigen gebruik aan te wenden. Na het beschikbaar stellen van de broncode draagt Mannen van Waarde geen enkele verantwoording meer.
 2. U draagt eigen verantwoordelijkheid – Mannen van Waarde is niet verantwoordelijk voor de login gegevens van gebruikers. Alle handelingen van gebruikers zijn voor rekening en risico van u als klant. U staat er voor in dat gebruikers op een verantwoordelijke wijze zullen omgaan met hun toegang tot de webapplicatie en de daaruit verkregen informatie. U bent onvoorwaardelijk eindverantwoordelijk voor alle informatie die de gebruikers in de webapplicatie toevoegen of wijzigen. Het is niet toegestaan de webapplicatie te gebruiken voor enig illegaal of onwettig doel. Het is verboden toegang (proberen) te krijgen tot welk deel dan ook van de webapplicatie en/of dienst waartoe u niet gemachtigd bent, behoudens gegevens die door u zijn ingevoerd samen met gegevens die Mannen van Waarde publiek beschikbaar heeft gesteld. Elke andere vorm van integratie anders dan via de product API (Application Programming Interface) is niet toegestaan. U zal excessieve belasting van geheugen, netwerk, schijf en opslagcapaciteit beperken zodat andere afnemers hier geen hinder van ondervinden. U bent verantwoordelijk voor het functioneren van zijn eigen hard- en software benodigd voor het gebruik van de webapplicatie waarbij de apparatuur voldoet aan de gestelde systeemeisen.U erkent en stemt ermee in dat het privacybeleid van Mannen van Waarde van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van AVG (algemene verordening gegevensbescherming). U bent de verantwoordelijke en Mannen van Waarde is de bewerker. U garandeert dat u persoonsgegevens zal opslaan, gebruiken en verwerken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes.
 1. Wij hebben een verantwoordelijkheid – Mannen van Waarde zal doen wat commercieel redelijk is om optimale beschikbaarheid van de webapplicatie te garanderen. Toepasselijkheid van een Service Level Agreement is niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Het is Mannen van Waarde toegestaan de toegang tot de webapplicatie (tijdelijk) te blokkeren, te beperken of uit te schakelen in geval van:* Preventief of regulier onderhouds- of update werkzaamheden
  * Werkelijke of vermoede beveiligingsinbreuk
  * Een ander noodgeval
 2. Wij kunnen niet alles voorkomen – Afnemer erkent en aanvaardt dat de webapplicatie nooit perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden kunnen of zullen worden hersteld. Mannen van Waarde is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door afnemer die verband houdt met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de webapplicatie. Mannen van Waarde is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en geen indirecte schade zoals gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstilstand.
 1. Wij zijn verzekerd – Mannen van Waarde heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids- verzekering. Indien, om welke reden ook, wij geen beroep kunnen doen op de beperking van aansprakelijkheid of als onze verzekeraar zonder de aansprakelijkheidsbeperking een hoger schadebedrag vergoedt, is de aansprakelijkheid van Mannen van Waarde beperkt tot het bedrag wat in dat geval door haar beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
 1. We kunnen elkaar vertrouwen – Bij de uitvoering van de werkzaamheden verkrijgt Mannen van Waarde mogelijk toegang tot persoonsgegevens (als bedoeld in de AVG- Algemene Verordening Gegevensbescherming). Mannen van Waarde verwerkt geen persoonsgegevens, maar zal ten allen tijde vertrouwelijkheid omgaan met de persoonsgegevens waartoe zij toegang krijgt en zal deze gegevens geheim houden. Mannen van Waarde is daartoe geheimhoudingsbedingen met haar medewerkers overeengekomen.
 1. We werken samen – Het gehele team van Mannen van Waarde is inzetbaar om de opdracht succesvol uit te voeren. Opdrachten aan Mannen van Waarde gelden niet als opdracht aan een bepaald persoon.
Scroll naar boven